Site Map
 
     
     
  บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด บริจาคเตียงให้สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (ขวาสุด สูทสีเทา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด พร้อมด้วยคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเตียงเข็นผู้ป่วยพิเศษรุ่น Medi cruiser เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
     
  มอบเงินบริจาค

นายวิฑูรย์   ริ้วเหลือง (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บี. เอ็ล. ฮั้ว จำกัดบริจาคเงินจำนวน  100,000 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ 
     
  มอบเงินบริจาค

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด นำโดยนายวิฑูรย์ ริ้วเหลือง (ที่2จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยมี นายแพทย์ประพาศน์  รัชตะสัมฤทธิ์ (กลาง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ 
บุคคลในภาพ (จากซ้าย): นายบุญศักดิ์ สถิรพันธุ์ (ซ้าย), ผู้อำนวยการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัทบี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด; นายวิฑูรย์ ริ้วเหลือง; นายแพทย์ประพาศน์  รัชตะสัมฤทธิ์; น.ส. อาริยา วิจิตรชำนาญ และ น.ส สิตาพัชร์ ห้องสวัสดิ์(ขวา), เจ้าหน้าที่มูลนิธิ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
     
  บริษัท บี. เอ็ล. ฮั้ว จำกัด บริจาคยารักษาช้างเร่ร่อน และ ช้างในหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

บริษัท บี. เอ็ล. ฮั้ว จำกัด บริจาคยามูลค่า 80,000 บาท ให้น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ (ขวา) นายสัตวแพทย์ สำนักพระราชวัง และกรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เพื่อนำยาไปช่วยดูแล รักษาช้างเร่ร่อน และ ช้างในหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์