Site Map
 
 
 
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466
ดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน,
เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ มีโรงงานผลิตยา ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน G.M.P. (Good Manufacturing Practice) จากกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่
พ.ศ. 2533 ถึงปัจจุบันและบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9000 จากสถาบัน BVQI ตั้งแต่ปี 2543      

ยาที่ี่ผลิตได้แก่ ผงน้ำตาลเกลือแร่ (O.R.S.), ยาแก้ไอ, ยาเม็ดฟู่แคลเซียม, อื่นๆ ส่วนเวชภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ยาด้านจิตเวช, ผลิตภัณฑ์จากเลือด เป็นต้น บริษัทยังได้ขยายกิจการโดยการส่งออกเวชภัณฑ์ไปจำหน่าย
ยัีงแถบอินโดจีน เช่น ลาว กัมพูชา พม่า นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่เป็นเครือข่าย ได้แก่
บริษัท บี. เอ็ล. เอช. เทร็ดดิ้ง จำกัดและบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่ช่วยให้บริการจัดส่ง การบริการลูกค้า รวมถึงผลิตยาบางรายการ
ให้บริษัท บี. เอ็ล. ฮั้ว จำกัด อีกด้วย

กว่า 92 ปี ที่บริษัทของคนไทยซึ่งได้ดำเนินกิจการมาด้วยความซื่อสัตย์ จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ จัดอบรมพนักงานใ้ห้มีความสามารถและปฏิบัติงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและการสนับสนุนจากโรงพยาบาล ร้านขายยา คลีนิค
และผู้ป่วยทั่วประเทศ